Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

Właściciele nieruchomości rolnej przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe nie mogą rejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i korzystać z form wsparcia, ale przysługują im inne świadczenia.

Jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników, a stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie nabędziesz prawa do zasiłku, przysługuje Ci:

  • pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego;
  • stypendium w okresie odbywania szkolenia;
  • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

 

Prezydent miasta lub starosta może również:

  • sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym;
  • przyznać jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

 

Świadczenia będą Ci przysługiwać, jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku pracowałeś i osiągałeś z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przez okres 365 dni i zostałeś zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

Rejestracja w urzędzie uprawnia Cię również do korzystania z usług centrum aktywizacji zawodowej. Do zakresu działania centrum należy świadczenie usług rynku pracy, którymi są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, oraz organizacja szkoleń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2, 62)