Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Kto może otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może otrzymać osoba, która:

jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i  jest osobą bez kwalifikacji zawodowych i w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęła dalszą naukę:

  • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej), albo
  • w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych (wieczorowe lub zaoczne).

 

przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Uwaga! Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Jak długo można otrzymywać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium można otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Uwaga!Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Wysokość stypendium to 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Uwaga

Stypendium można kontynuować jeżeli podjęło się pracę, ale zasiłek w tym przypadku zostanie zmniejszony do 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

Co należy zrobić, żeby uzyskać stypendium z tytułu dalszej nauki?

Osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium, powinna złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowana.

Materiały do pobrania:

 

Podstawa prawna

Art.55  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm.).