Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Czym jest zwrot kosztów opieki nad dzieckiem?

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem to możliwość zrefundowania – po wcześniejszym udokumentowaniu – części kosztów poniesionych w związku z opieką nad:

  • dzieckiem lub dziećmi do lat sześciu albo
  • osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.

 

Kto może skorzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem?

O refundację możesz ubiegać się, jeśli spełnisz poniższe warunki:

  • jesteś osobą bezrobotną i wychowujesz co najmniej jedno dziecko do lat sześciu albo opiekujesz się osobą zależną,
  • podejmiesz zatrudnienie albo inną pracę zarobkową,
  • zostaniesz skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
  • Twoje miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia.

 

Jak długo możesz otrzymywać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem?

  • jeśli podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zwrot kosztów będziesz mógł otrzymywać przez okres do 6 miesięcy,
  • jeśli zostaniesz skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem będziesz mógł otrzymywać przez cały okres ich trwania.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem?

Jeśli chciałbyś ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem, powinieneś złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek wraz z załącznikami, które potwierdzą, jakie koszty poniosłeś (np. faktura z przedszkola).

Dlaczego warto skorzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem?

Co miesiąc będziesz mógł otrzymywać zwrot kosztów w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Podstawa prawna

art. 61 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 645)

WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 (w przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7)

WNIOSEK ROZLICZENIOWY dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do do lat 6 (w przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7)

Zaświadczenie do refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6 (w przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7)