Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Czym jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej?

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – jest to forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym, absolwentom integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Wysokość przyznanych  środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie

Jeśli chciałbyś otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być osobą, która:

  • jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy lub jest absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej;
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
  • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
  • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
  • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu – oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku;
  • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

 

Powinieneś także złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

 

W jakim czasie należy wykorzystać  otrzymane  środki ?

Po otrzymaniu dotacji będziesz musiał założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Będziesz zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków będziesz miał 2 miesiące od dnia podjęcia działalności. Otrzymane środki wraz z odsetkami będziesz zmuszony zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli będziesz prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszysz inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Uwaga

Beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do zawieranej umowy musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu.

Urząd Pracy może posiadać również swój wewnętrzny regulamin (zasady) przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego prosimy osoby o zapoznanie się z nim.

Materiały do pobrania:

 

Podstawa prawna

1.Art. 46 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie  dokonywania  z  Funduszu Pracy  refundacji  kosztów  wyposażenia  lub  doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej