Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Dodatek aktywizacyjny

Czym jest dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Kto może dostać dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny będziesz mógł otrzymać, jeżeli:

  • jesteś bezrobotnym z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będziesz otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

 

Jak długo można otrzymywać dodatek aktywizacyjny?

  • jeśli jesteś bezrobotny, masz prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – dodatek będziesz otrzymywać przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy;
  • jeśli podjąłeś zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy – dodatek będziesz otrzymywać przez cały okres, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Jeżeli chciałbyś ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, powinieneś złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przydatne informacje

Warto wiedzieć, że dodatek aktywizacyjny nie będzie Ci przysługiwał, jeżeli:

  • podejmiesz zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
  • podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony lub dla którego wykonywałeś inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem;
  • podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
    przebywasz na bezpłatnym urlopie.

 

Pamiętaj!

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w okresie karencji.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.149 z późn. zm.)