Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Finansowe wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Bony dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia

Bony są przeznaczone dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, którym został ustalony profil pomocy II oraz indywidualny plan dzialania dostosowany do potrzeb klienta. W uzasadnionych przypadkach bon może otrzymać osoba bezrobotna do 30 roku życia, której został ustalony profil pomocy I.

Bon stażowy

Czym jest bon stażowy?

Bon stażowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30. roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

Jaka jest wartość bonu stażowego?

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

 

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. Premia i maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji.

Jaka jest wysokość stypendium?

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Stypendium przysługuje także za dni wolne (uczestnikowi programu przysługują dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych).

Bon zatrudnieniowy

Co to jest bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia?

Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu. Celem tego instrumentu aktywizacyjnego jest zachęcenie młodych bezrobotnych do samodzielnego podejmowania działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia.

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu zatrudnieniowego?

Przyznanie bonu musi wynikać z ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy i być ujęte w indywidualnym planie działania. Bon zatrudnieniowy może być przyznany zarejestrowanej osobie bezrobotnej w wieku do 30 roku życia, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres 18 miesięcy. Bon zatrudnieniowy przyznawany jest na wniosek bezrobotnego. Termin ważności bonu określa starosta, ustalając czas na znalezienie pracodawcy.

 

Co zyskują pracodawcy zatrudniający bezrobotnych w ramach bonu  zatrudnieniowego?

W ramach bonu zatrudnieniowego pracodawca otrzymuje refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia. Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego jest przyznawana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W jaki sposób starać się o przyjęcie do pracy bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego?

Wstępnym krokiem zmierzającym do zatrudnienia bezrobotnego posiadacza bonu jest złożenie deklaracji zawierającej zobowiązanie do zatrudnienia go przez okres 18 miesięcy. Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy między starostą a pracodawcą.

 

Jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego posiadacza bonu zatrudnieniowego?

Po podpisaniu umowy skierowany przez urząd pracy młody człowiek podejmuje zatrudnienie u pracodawcy w ustalonym terminie. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zatrudniania posiadacza bonu przez okres 18 miesięcy, pracodawca zwraca całość lub część uzyskanej refundacji (zależnie od momentu zwolnienia). Wyjątek stanowi zwolnienie z inicjatywy posiadacza bonu lub z jego winy.

 

Uwaga

Beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do zawieranej umowy musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu.

Bon na zasiedlenie

Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany jesteś:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez  okres 6 miesięcy.W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków kwota bonu podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Podstawa prawna:

art. 66l-66n  ustawy  z dnia 20  kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.  Poz. 149 z późn.zm.)

 

Refundacja składek dla członków spółdzielni socjalnej

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla członków Spółdzielni socjalnych zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

 Procedura dotycząca refundacji opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla członków spółdzielni socjalnych

1.Spółdzielnia socjalna składa kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę do wybranego powiatowego urzędu pracy.

2.Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty zawiera ze Spółdzielnia Socjalną, umowę na podstawie której zwraca  spółdzielni socjalnej w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego.

Refundacje przyznane na podstawie zawartych umów zostaną przekazywane spółdzielni socjalnej na konto w okresach kwartalnych na podstawie złożonych przez spółdzielnię kompletnych wniosków w terminie do końca następnego miesiąca przypadające po zakończeniu kwartału.
Starosta może przekazać spółdzielni socjalnej w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę co miesiąc zaliczkę na opłacenie składek. Zaliczka na podstawie zawartej umowy zostanie przekazywana spółdzielni socjalnej na konto w okresach miesięcznych na podstawie złożonego przez spółdzielnię kompletnego wniosku w terminie do 20-tego dnia poprzedzającego miesiąca, za który będzie opłacona składka.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 94, poz. 651 z późn. zm.) oraz w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 października 2009 roku w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. z 2009 roku Nr 176, poz. 1367)

 

Świadczenie aktywizacyjne

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy  po przerwie związanej z  wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną, która w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

1.12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo

2.18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Przydatne informacje

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy po upływie okresu   przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt. 1, oraz 9 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt. 2

W przypadku  rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku:

1.utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty lub osoby działającej z jego upoważnienia.

2.rozwiązania  umowy o prace  przez skierowanego  bezrobotnego, rozwiązania  z nim umowy o prace na podstawie   art. 52 ustawy  z dnia  26 czerwca  1974r.  –  kodeks  pracy  lub wygaśnięcia  stosunku pracy skierowanego bezrobotnego  w trakcie  przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, starosta kieruje na   zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

3.odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty lub osoby działającej z jego upoważnienia.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Na świadczenie aktywizacyjne do Pracodawcy może zostać skierowana osoba bezrobotna o profilu pomocy II  (art. 33 ust. 2c pkt. 2 ustawy) lub o profilu pomocy I tylko w uzasadnionych przypadkach (art. 33 ust. 2c pkt. 1ustawy), o profilu pomocy III tylko przy programie specjalnym ( art. 33 ust. 2c pkt. 3 ustawy).

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

Art. 60b ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U z 2013r. poz. 674 ze  zm.), art. 60b.

 

CIS refundacja świadczeń integracyjnych

Głównym celem CIS jest pomoc osobom, które nie mogą znaleźć swojego miejsca w życiu społecznym i zawodowym poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiąc.

W okresie próbnym uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum.

Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy.

Jeżeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, kierownik Centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego Centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy.

 

W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum na wniosek uczestnika kierownik Centrum przyznaje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie integracyjne jest wypłacane przez Centrum w okresach miesięcznych z dołu.

Świadczenie integracyjne za niepełny miesiąc uczestnictwa ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie to przysługuje.

W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum na wniosek uczestnika kierownik Centrum może przyznać do 4 dni wolnych od zajęć, za które przysługuje świadczenie w pełnej wysokości.

Świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach w Centrum trwającej nie dłużej niż 3 dni w miesiącu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni w miesiącu świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 43 poz. 225 z późn.zm. )