Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Grodzki Urząd Pracy

Grodzki Urząd Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Grodzki Urząd Pracy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Kęsek.
 • E-mail: kesek@gupkrakow.pl
 • Telefon: +48 12 68 68 230

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Grodzki Urząd Pracy
 • Adres: ul. Wąwozowa 34
  31-752 Kraków
 • E-mail: grodzki@gupkrakow.pl
 • Telefon: +48 12 68 68 000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Dostępność komunikacyjna:

Siedziba Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

Dojazd do siedziby jest możliwy transportem indywidualnym oraz środkami komunikacji publicznej – linie 1, 4, 5 (przystanek Wiadukty), 138, 142 (przystanek Elektromontaż) – rozkłady jazdy zawierają informacje
o skierowaniu na trasy pojazdów niskopodłogowych. Przystanki oddalone są ok. 400m od wejścia do budynku Urzędu.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne.

Dostępność wejścia i dostępność pomieszczeń

Do budynku prowadzi jedno wejście, dostępne od ulicy Wąwozowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach prowadzących do wejścia znajduje się schodołaz, umożliwiający dostęp osobom poruszającym się na wózkach. W celu jego użycia należy powiadomić pracownika ochrony znajdującego się przy wejściu lub użyć dzwonka. Ponadto, schody wyposażone są w podjazd ułatwiający wjazd wózków dziecięcych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie – są wyposażone
w czujnik ruchu.

Siedziba budynku mieści się w budynku posiadającym trzy kondygnacje.

Budynek nie jest wyposażony w windy.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest wyłącznie korytarz oraz pomieszczenia znajdujące się na drugiej kondygnacji. W razie potrzeby załatwienia sprawy, która co do zasady załatwiana jest na innej niż druga kondygnacji, właściwy rzeczowo pracownik załatwia ją z osobą niepełnosprawną w pomieszczeniu, do którego nie istnieją przeszkody
w dostępie.

Dostępność toalet

Toalety znajdują się na drugiej kondygnacji, w pomieszczeniach noszących numer 114 i115. Toalety te nie są wyposażone w rozwiązania ułatwiające korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne.

Dostępność pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

Stanowisko informacyjne znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Dziennik podawczy mieści się po prawej stronie od wejścia do budynku. Sekretariat Dyrektora i Zastępców Dyrektora znajduje się na trzeciej kondygnacji na wprost od klatki schodowej.

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Dostępność dla osób niewidomych lub niedowidzących

Do budynku możliwy jest wstęp osób z psem asystującym lub psem-przewodnikiem.

Na wyposażeniu budynku nie znajdują się pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących.

W budynku brak oznaczeń w języku Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem pracownika Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie posługującego się językiem migowym. Pracownikiem tym jest Pani Grażyna Leśniak – Referat Ewidencji i Świadczeń – Rejestracja i Formalna Obsługa, pok. 104.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie powinno nastąpić jednym z wskazanych poniżej kanałów komunikacji.

Kontakt z Grodzkimi Urzędem Pracy w Krakowie jest możliwy
w szczególności poprzez:

a) skorzystanie z poczty elektronicznej, adres ogólny Urzędu: grodzki@gupkrakow.pl,

b) przesłanie faksu, nr (12) 645 12 70,

c) przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków,

d) skorzystanie z platformy usług elektronicznych ePUAP, skrzynka  /gupkrakow/SkrytkaESP,

e) wykonanie rozmowy telefonicznej, centrala: (12) 68 68 000.