Treści Treści

Powrót

Zapytanie ofertowe Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 22.12.2017 r. do dnia 21.12.2018 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

                                                                                                                                Kraków, dnia 27.11.2017 r.

Numer zamówienia OZ.271. 401 .2017.MKE

 

Zapytanie ofertowe

 

Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 22.12.2017 r. do dnia 21.12.2018 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

Zamawiający – Gmina Miejska Kraków - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

zaprasza do złożenia ofert

 

1. Dane Zamawiającego:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na rzecz:

 

Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków,

NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353

tel. (12) 68 68 000

fax (12) 645 12 70

e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

adres strony internetowej: www.gupkrakow.pl , http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45

           

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 22.12.2017 r. do dnia 21.12.2018 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

Wykonawca gwarantuje należytą jakość produktu.

 

Miejsce wykonania usługi: ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków.

           

Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

 

3. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.
2017 r.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

Nie ustanowiono warunków udziału w postępowaniu.

 

5. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena ( brutto ) - 100% znaczenia.

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość  punktów.

 

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

 

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

           

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość  punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

                                  

6. Opis sposobu obliczania ceny ofert

Cena oferty będzie obliczona jako całkowita cena brutto (z obowiązującym podatkiem od towarów i usług)

Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.

 

Cena oferty będzie wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ( brutto ).

 

Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

7. Zmiana treści zapytania ofertowego

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie opublikowana na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

8. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 6.12.2017 r., w jednej z form, o których mowa w pkt 11.

 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną opublikowane na  stronach internetowych:

i będą wiążące dla Wykonawców.

9. Termin, do którego należy składać oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2017 r.  godz. 10.00

10. Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Integralną częścią oferty jest wypełniony Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Oferty nie zawierające wymaganych załączników, wypełnione w sposób niezgodny z treścią Zapytania ofertowego bądź nieuzupełnione – zostaną odrzucone.

 

Ofertę można złożyć w jednej z form, o których mowa w pkt 11.

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umieścić informację „Zmiana oferty”.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Sposób porozumiewania się stron

Oferty oraz innego rodzaju korespondencję ( np. zaświadczenia, wnioski, zawiadomienia,  pytania, inne informacje ) należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:

  • drogą elektroniczną ( skany dokumentów ) na adres: zamowienia-publiczne2@gupkrakow.pl ,
  • pisemnie ( pocztą, kurierem lub osobiście ) do siedziby Zamawiającego na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków do pok. 119 – Dziennik Podawczy – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45, w sposób określony w pkt 18.

12. Zamawiający nie uwzględni ofert

  • Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
  • Nieodpowiadających warunkom postępowania,
  • Złożonych po terminie.

13. Wynik postępowania

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku postępowania na stronach internetowych:

14. Osoby wyznaczone do kontaktów

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan Artur Kmiotek – tel. (12) 68 68 127

W sprawach proceduralnych ( formalno-prawnych ):

Pan Mateusz Kęsek – tel. (12) 68 68 217

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy

Nie przewidziano.

16. Załączniki do zapytania ofertowego

 

  • Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
  • Wzór umowy – załącznik nr 2.

 

17. Informacje dodatkowe

Złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – Gminę Miejską Kraków ( nie rodzi skutków prawnych zawarcia umowy ).

 

Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić podstawę do udzielenia zamówienia albo być podstawą do dalszych negocjacji.

 

18. Sposób składania ofert w formie pisemnej

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu i na kopercie lub opakowaniu umieścić następujące informacje:

 

            ............................................

            nazwa i adres Wykonawcy

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie   

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

Oferta na „Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 22.12.2017 r. do dnia 21.12.2018 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.”

 

Nie otwierać przed 7.12.2017 r. godz. 10.00

 

 

                                                                                                       .......................................................

                                                                                                                 data podpis pieczęć

                                                                                                                      Z-cy Dyrektora

                                                                                                                  według kompetencji