Treści Treści

Powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS RENOWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH”

Znak sprawy: OZ.271.428.2017.BK.Szkol.Ind


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS RENOWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH”

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert:

 

 

Dane Zamawiającego:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków.

Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków,

Regon 351554353, NIP: 676-101-37-17

tel. (12) 68 68 000

fax (12) 645 12 70

e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

adres strony internetowej: www.gupkrakow.pl , http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie 60 - godzinnego szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą : KURS RENOWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH

 

2. Termin realizacji zamówienia: najbliższy możliwy 2017/2018

 

3. Miejsce szkolenia: Polska (w przypadku szkolenia poza Krakowem, koszt szkolenia obejmuje zakwaterowanie + wyżywienie- jeśli dotyczy )

 

4. Okres gwarancji: nie dotyczy

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy, posiadają pozwolenie na prowadzenie szkoleń w ramach wpisu do: ewidencji rejestru działalności gospodarczej/KRS.

 

6. Termin otwarcia ofert: 14 grudnia 2017 r. godz. 12:00.

 

7. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:

cena ( brutto ) - 100% znaczenia/100 punktów

 

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny, punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

 

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), podać cenę do porównania ofert – wartość brutto. Stawka podatku VAT – zwolniony.

 

8. Opis sposobu obliczania ceny ofert

Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

 

9.Zmiana treści zapytania ofertowego

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

10. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 13.12.2017 r., w jednej z form o których mowa w pkt. 13.

 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

11. Termin, do którego należy składać oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2017 r. godz. 12:00.

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Integralną częścią oferty jest wypełniony Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umieścić informację „Zmiana oferty”.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę można złożyć w jednej z form o których mowa w pkt 13.

 

13. Sposób porozumiewania się stron

Oferty oraz innego rodzaju korespondencję należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:

 • drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: kraus@gupkrakow.pl

 • pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście ) do siedziby Zamawiającego na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków do pok. 119 – Dziennik Podawczy – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45,

   

14. Zamawiający nie uwzględni ofert

 • Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,

 • Nieodpowiadających warunkom postępowania,

 • Złożonych po terminie.

   

15.Wynik postępowania

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku postępowania na stronach internetowych:

 

16. Osoby wyznaczone do kontaktów

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pani Beata Kraus – tel. (12) 68 68 216

 

17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy

Nie przewidziano.

 

18. Załączniki do zapytania ofertowego

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 • Wzór umowy – załącznik nr 2

   

 

19. Informacje dodatkowe

Złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymywanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków prawnych zawarcia umowy).

 

Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić podstawę do udzielenia zamówienia albo być podstawą do dalszych negocjacji.

 

II. Dokumenty jakie winna zawierać oferta:

 

1.Formularz ofertowy – wg wzoru poniżej,

 

2.Nazwę szkolenia i program szkolenia zawierający również cel szkolenia, wymagania wstępne dla kandydatów na szkolenie i opis sposobu sprawdzania nabytej wiedzy w tym niezbędnych egzaminów,

 

3. Wykaz kadry wykładowej z opisem jej kwalifikacji zawodowej,

 

4. Wykaz materiałów szkoleniowych w tym otrzymywanych na własność przez uczestników szkolenia, niezbędnej literatury, oraz innych środków dydaktycznych niezbędnych w celu prawidłowej realizacji zamówienia których uczestnicy szkolenia nie otrzymują na własność

 

5.Opis miejsca szkolenia: w tym opis sali szkoleniowej i jej wyposażenia niezbędnej w celu prawidłowej realizacji zamówienia oraz opis zaplecza socjalnego i sanitarnego,

 

6.Szczegółowy harmonogram szkolenia /tygodniowy wymiar godzin nie może być krótszy niż 25 godzin zegarowych/

 

7. Wzory wydawanych zaświadczeń i certyfikatów,

 

8. Parafowany wzór umowy

 

9.Wzór ankiety ewaluacyjnej

 

10.Szczegółową kalkulację kosztów szkolenia zawierającą również koszt ewentualnego ubezpieczenia NNW – jeśli dotyczy, koszt ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia oraz cenę szkolenia ogółem i cenę osobogodziny.

 

11. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

12. Oświadczenie o wpisie do RIS

 

III. Sposób przygotowania i składania ofert w formie pisemnej:

 

 1. Oferty składane są na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

   

 2. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków, Dziennik podawczy - pokój nr 119 w terminie do dnia 14.12.2017 r.: godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45

   

 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Grodzkiego Urzędu Pracy (ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków) oraz opisane

 

 

............................................

nazwa i adres Wykonawcy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków


 

Oferta szkoleniowa KURS RENOWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH

Nr. zam. OZ.271.428.2017.BK.Szkol.Ind

Nie otwierać przed dniem 14.12.2017 r. do godz. 12:00

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

data, podpis i pieczęć

Z-cy Dyrektora

(wg kompetencji)