Treści Treści

Powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE: na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy

Nr. zam.: OZ.271.430.2017.BK.Bad. Prac.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert:

 

na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy

 

Dane Zamawiającego:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków.

Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków,

Regon 351554353, NIP: 676-101-37-17

tel. (12) 68 68 000

fax (12) 645 12 70

e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

adres strony internetowej: www.gupkrakow.pl , http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy – szczegółowy opis zał. nr 1.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r do dnia 31.12.2018 r.

 

3. Miejsce usługi: Kraków

 

4. Okres gwarancji: nie dotyczy

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: posiadają wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dn. 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016.1638 z póź. zm. )

 

6. Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po upływie terminu składania ofert

 

7. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:

cena ( brutto ) - 100% znaczenia/100 punktów

 

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny, punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

 

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), podać cenę do porównania ofert – wartość brutto. Stawka podatku VAT – zwolniony.

 

8. Opis sposobu obliczania ceny ofert

Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

 

9.Zmiana treści zapytania ofertowego

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

10. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 14.12.2017 r., w jednej z form o których mowa w pkt. 13.

 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

11. Termin, do którego należy składać oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2017 r. do godz. 12.00

12. Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Integralną częścią oferty jest wypełniony Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umieścić informację „Zmiana oferty”.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę można złożyć w jednej z form o których mowa w pkt 13.

 

13. Sposób porozumiewania się stron

Oferty oraz innego rodzaju korespondencję należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:

 • drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: kraus@gupkrakow.pl

 • pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście ) do siedziby Zamawiającego na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków do pok. 119 – Dziennik Podawczy – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45,

   

14. Zamawiający nie uwzględni ofert

 • Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,

 • Nieodpowiadających warunkom postępowania,

 • Złożonych po terminie.

   

15.Wynik postępowania

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku postępowania na stronach internetowych:

 

16. Osoby wyznaczone do kontaktów

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pani Beata Kraus – tel. (12) 68 68 216

 

17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy

Nie przewidziano.

 

18. Załączniki do zapytania ofertowego

 • Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 2

 • Wzór umowy – załącznik nr 3

   

19. Informacje dodatkowe

Złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymywanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków prawnych zawarcia umowy).

 

Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić podstawę do udzielenia zamówienia albo być podstawą do dalszych negocjacji.

 

II. Dokumenty jakie winna zawierać oferta:

 

1.Formularz ofertowy – wg wzoru poniżej,

 

2.Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 – wypełniony

 

3. Parafowany wzór umowy

 

4.Krótki opis miejsca wykonania usługi (w tym podany adres wykonania usługi oraz wyposażenie lokalu Wykonawcy).

 

5. wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dn. 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016.1638 z póź. zm. ) lub dokument równoważny.

 

III. Sposób przygotowania i składania ofert w formie pisemnej:

 

 1. Oferty składane są na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

   

 2. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków, Dziennik podawczy - pokój nr 119 w terminie do dnia 15.12.2017 r. do godz. 12.00: godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45

   

 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Grodzkiego Urzędu Pracy (ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków) oraz opisane


 

 

 

............................................

nazwa i adres Wykonawcy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków


 

Oferta na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy, nr zam.OZ.271.430.2017.BK.Bad. Prac.

Nie otwierać przed dniem 15.12.2017 r. do godz. 12:00

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

data, podpis i pieczęć

Z-cy Dyrektora

(wg kompetencji)