Treści Treści

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 21.12.2018 r.

Numer zamówienia OZ.271.352.2018.MZY

 

Zapytanie ofertowe

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 

Zamawiający – Gmina Miejska Kraków - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

zaprasza do złożenia ofert

na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 

 

1. Dane Zamawiającego:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków na rzecz:

 

Gminy Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353

tel. (12) 68 68 000

fax (12) 645 12 70

e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

adres strony internetowej: www.gupkrakow.pl , http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zgodnie z zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wynikającymi m. in. z Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067), Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 1155 z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.). 

Wykonanie badań lekarskich wstępnych łącznie dla 100 pracowników(z obsługą komputera):

 

I grupa:90 pracowników - zestaw badań profilaktycznych (wstępnych i okresowych),

w tym 2 pracowników na stanowisku: konserwator + osoba użytkująca samochód służbowy kat. B w ramach obowiązków służbowych

- morfologię,

- badanie ogólne moczu,

- OB,

- EKG spoczynkowe,

- okulistę,

- glukozę,

- cholesterol,

- porada lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia

  dla 2 osób dodatkowo (badania psychotechniczne, konsultacja neurologiczna )

II grupa: 10 pracowników – badania kontrolne

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

 

3. Miejsce usługi: Kraków

 

4. Termin wykonania zamówienia: od 04.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

 

5. Okres gwarancji: nie dotyczy

 

6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: posiadają wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dn. 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018.2190 z póź. zm. )

 

7. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena ( brutto ) - 100% znaczenia.

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

 

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

8. Opis sposobu obliczania ceny ofert

Cena oferty będzie obliczona jako całkowita cena brutto ( z obowiązującym podatkiem od towarów i usług ).

 

Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.

 

Cena oferty będzie wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ( brutto ).

 

Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

 

9. Zmiana treści zapytania ofertowego

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie opublikowana na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

8. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 28.12.2018 r. (termin do rozważenia), w jednej z form, o których mowa w pkt 11.

 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną opublikowane na stronach internetowych:

i będą wiążące dla Wykonawców.

 

9. Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w sposób czytelny i trwały, strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane przez Wykonawcę.

 

W Formularzu Ofertowym wartości liczbowe należy wpisać w każdej pozycji wyłącznie cyframi,
a w miejscach, gdzie jest to wyraźnie wskazane, także słownie ( nie stosuje się wyrażeń „jw.” i równoważnych).

 

Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

 

Poprawki w treści oferty muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisami osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

 

Dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte, zszyte, zbindowane i itp. w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

 

Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy:

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
 • Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
 • parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy wraz z zał. nr 3 do Umowy (RODO) -  załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
 • Odpis z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018.2190 z póź. zm. )
 • Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP na potwierdzenie formy prawnej prowadzonej działalności przez Wykonawcę,
 • Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, jeśli osoba pełnomocnika nie jest wskazana jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy we właściwym rejestrze (jeśli dotyczy).

 

Oferty nie zawierające wymaganych załączników, wypełnione w sposób niezgodny z treścią Zapytania ofertowego bądź nieuzupełnione – zostaną odrzucone.

 

Ofertę można złożyć w jednej z form, o których mowa w pkt 11.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umieścić informację „Zmiana oferty”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

10. Sposób porozumiewania się stron

Oferty oraz innego rodzaju korespondencję (np. zaświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, inne informacje) należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:

 • drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: zyzik@gupkrakow.pl
 • pisemnie (pocztą, kurierem lub osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków do pok. 119 – Dziennik Podawczy – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45,

 

Sposób przygotowania i składania ofert w formie pisemnej

 • Oferty składane są na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami
 • Ofertę należy złożyć: w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia koperty albo opakowania. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

 

 ……...............................................

            nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie   

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

 

 

Oferta na „świadczenie usług

medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”.

Nr zamówienia: OZ.271.352.2018.MZY

 

Nie otwierać przed dniem 03.01.2019 r. do godz. 12.00.

 

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu do składania ofert w uzasadnionych przypadkach, jednocześnie udostępniając informację o przedłużeniu terminu do składania ofert na stronach internetowych: 

i będą wiążące dla Wykonawców.

 

11. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie , ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków, Dziennik Podawczy (parter) pokój nr 119, nie później niż do 03.01.2019 r., godz. 12:00. Dziennik Podawczy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45.

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożona po terminie.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.01.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, w pokoju 217 (I piętro).

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jako zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, zaoferowane ceny.

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.gupkrakow.pl http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28 informacje dotyczące:

- kwoty, jako zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- zaoferowanych cen.

 

12. Zamawiający:

 

 - dopuszcza możliwość poprawiania w ofertach Wykonawców oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, stosując zasady wynikające z art. 87 ustawy prawo zamówień publicznych i orzecznictwa
w tym zakresie.

 - może żądać od Wykonawców : sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przy czym niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert, zmian w opisie przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonych ofert (z zastrzeżeniem o możliwości poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych),

 

Wyjaśnienia Wykonawcy nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.

 

13. Zamawiający odrzuca ofertę :

 

 • Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
 • Nieodpowiadającą warunkom postępowania i wymogom formalnym,
 • Nieodpowiadającą opisowi przedmiotu zamówienia,
 • Złożoną po terminie,
 • Zawierającą błędy w obliczeniu ceny (kosztów), a które nie stanowią oczywistych omyłek rachunkowych.

 

Oferty odrzucone, nie będą podlegały punktacji.

 

14. Zamawiający unieważnia postępowanie:

 • jeżeli nie została złożona żadna oferta,
 • jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • w przypadku, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 • gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 • które, obarczone jest niemożliwą do usunięcia wada, uniemożliwiającą zawarcie umowy
  w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

15. Wynik postępowania

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku postępowania na stronach internetowych:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

16. Osoby wyznaczone do kontaktów

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pani Danuta Łaciak – tel. (12) 68 68 220

W sprawach proceduralnych ( formalno-prawnych ):

Pani Małgorzata Zyzik - tel. (12) 68 68 217

 

17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy:

 • Umowa wymaga formy pisemnej  pod rygorem nieważności,
 • Umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

18. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie RODO:

1) Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno   z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego – pkt 14.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

19. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz w innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jest Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków
 • inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Mateusz Kęsek,
  ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków, adres e-mail: iod@gupkrakow.pl, telefon: /12/ 68 68 230;
 • odbiorcami w/w danych osobowych  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • dane osobowe w/w będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób wymienionych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do danych osobowych w/w osób, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie Jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

20. Załączniki do zapytania ofertowego:

• Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

Formularz ofertowy – Załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr 3 do Umowy - Informacja dotycząca stosowania art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. (RODO)

 

21. Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP. Zamawiający stosuje Regulamin udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym Zamawiający stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego.

Złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne
z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi obowiązku zawarcia umowy).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           .......................................................

                                                                                                             data, podpis, pieczęć

                                                                                                        Z-cy Dyrektora

                                                                                                    (według kompetencji)