Treści Treści

Powrót

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

                                                                                                                  Kraków, dnia 29.11.2017 r.

Numer zamówienia OZ.271.420.2017.MKE

 

Zapytanie ofertowe

na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 

Zamawiający – Gmina Miejska Kraków - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

zaprasza do złożenia ofert

 

1. Dane Zamawiającego:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na rzecz:

 

Gminy Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353

tel. (12) 68 68 000

fax (12) 645 12 70

e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

adres strony internetowej: www.gupkrakow.pl , http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45

           

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

 • Monitor 23” - 4 szt.,
 • Drukarka monochromatyczna – 4 szt.,
 • Komputer stacjonarny  – 4 szt.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

Wykonawca udzieli gwarancji obowiązującej przez 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zapytania ofertowego.

 

Miejsce dostawy: ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków.

           

Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy,

48620000-0 – Systemy operacyjne.

 

3. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

Nie ustanowiono warunków udziału w postępowaniu.

 

5. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena ( brutto ) - 100% znaczenia.

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość  punktów.

 

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

 

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

           

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość  punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

                                  

6. Opis sposobu obliczania ceny ofert

Cena oferty będzie obliczona jako całkowita cena brutto ( z obowiązującym podatkiem od towarów i usług ).

           

Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.

 

Cena oferty będzie wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ( brutto ).

 

Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

 

7. Zmiana treści zapytania ofertowego

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie opublikowana na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

8. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 7.12.2017 r, w jednej z form, o których mowa w pkt 11.

 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną opublikowane na  stronach internetowych:

i będą wiążące dla Wykonawców.

9. Termin, do którego należy składać oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.12.2017 r.  godz. 10.00

10. Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Integralną częścią oferty jest wypełniony Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, Kosztorys ofertowy - stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz Wzór umowy - stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Oferty nie zawierające wymaganych załączników, wypełnione w  sposób niezgodny z treścią Zapytania ofertowego bądź nieuzupełnione – zostaną odrzucone.

 

Ofertę można złożyć w jednej z form, o których mowa w pkt 11.

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umieścić informację „Zmiana oferty”.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Sposób porozumiewania się stron

Oferty oraz innego rodzaju korespondencję ( np. zaświadczenia, wnioski,            zawiadomienia,  pytania, inne informacje ) należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:

 • drogą elektroniczną ( skany dokumentów ) na adres: zamowienia-publiczne2@gupkrakow.pl ,
 • pisemnie ( pocztą, kurierem lub osobiście ) do siedziby Zamawiającego na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków do pok. 119 – Dziennik Podawczy – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45, w sposób określony w pkt 18.

12. Zamawiający nie uwzględni ofert

 • Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
 • Nieodpowiadających warunkom postępowania,
 • Złożonych po terminie.

13. Wynik postępowania

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku postępowania na stronach internetowych:

14. Osoby wyznaczone do kontaktów

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan Tomasz Węgrzyn – tel. (12) 68 68 223

W sprawach proceduralnych ( formalno-prawnych ):

Pan Mateusz Kęsek – tel. (12) 68 68 217

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy

Nie przewidziano.

16. Załączniki do zapytania ofertowego

 • Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego – załącznik nr 1,
 • Formularz ofertowy – załącznik nr 2,
 • Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3,
 • Wzór umowy – załącznik nr 4.

 

17. Informacje dodatkowe

Złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymywanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Gminę Miejską Kraków ( nie rodzi skutków prawnych zawarcia umowy ).

 

Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić podstawę do udzielenia zamówienia albo być podstawą do dalszych negocjacji.

 

18. Sposób składania ofert w formie pisemnej

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu i na kopercie lub opakowaniu umieścić następujące informacje:

 

            ............................................

            nazwa i adres Wykonawcy

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie   

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

Oferta na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”. Nie otwierać przed dniem 8.12.2017 r. do godz. 10.00.

 

 

 

                                                                                                       .......................................................

                                                                                                                 data podpis pieczęć

                                                                                                                      Z-cy Dyrektora

                                                                                                                  według kompetencji