Treści Treści

Powrót

Zapytanie ofertowe - „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Znak sprawy: OZ.271.62.2019.NP.Szkol.Ind.

 

DO

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:

 

            „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

 

         CPV : 80.40.0000-8

 

Dane Zamawiającego:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, zwany w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków.

Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków,

Regon 351554353,              NIP: 676-101-37-17

tel. (12) 68 68 000

fax (12) 645 12 70

e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

adres strony internetowej: www.gupkrakow.pl; http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie 110– godzinnego szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT /HTML, CSS3, JavaScript JQuery Developer: React/

 

CPV : 80.40.0000-8

 

2. Termin realizacji zamówienia: najbliższy możliwy termin

 

3. Miejsce usługi: na terenie miasta Krakowa

 

4. Okres gwarancji: nie dotyczy

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: posiadają wpis do: ewidencji rejestru  instytucji szkoleniowych prowadzonego przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy, posiadają pozwolenie na prowadzenie szkoleń w ramach wpisu do: ewidencji rejestru działalności gospodarczej/KRS.

 

6. Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po upływie terminu składania ofert

7. Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:

cena ( brutto ) - 100% znaczenia/100 punktów

 

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

 

8. Opis sposobu obliczania ceny ofert

 

W kryterium ceny, punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

 

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), podać cenę do porównania ofert – wartość brutto. Stawka podatku VAT – zwolniony.

 

Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

 

9. Zmiana treści zapytania ofertowego

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

10. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

 

Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 25.03.2019 r., w jednej z form o których mowa w pkt. 13.

 

 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

11. Termin, do którego należy składać oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 11.00.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu składania ofert, jednocześnie zamieszczając informację o przedłużeniu terminu składnia ofert na stronach internetowych:

 

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
  i parafowane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umieścić informację „Zmiana oferty”.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Integralną częścią oferty jest:
 1. wypełniony Formularz ofertowy – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego
 2. parafowany wzór umowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego
 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 4. Pełnomocnictwo.

 

Ofertę można złożyć w jednej z form, o których mowa w pkt 13.

 

Dokumenty jakie winna zawierać oferta:

 

 1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
 2. Nazwę szkolenia i program szkolenia zawierający również cel szkolenia, wymagania wstępne dla kandydatów na szkolenie i opis sposobu sprawdzania nabytej wiedzy w tym niezbędnych egzaminów.
 3. Wykaz kadry wykładowej z opisem jej kwalifikacji zawodowej;
 4. Wykaz materiałów szkoleniowych w tym otrzymywanych na własność przez uczestników szkolenia, niezbędnej literatury, oraz innych środków dydaktycznych niezbędnych w celu prawidłowej realizacji zamówienia, których uczestnicy szkolenia nie otrzymują na własność;
 5. Opis miejsca szkolenia: w tym opis sali szkoleniowej i jej wyposażenia niezbędnej w celu prawidłowej realizacji zamówienia oraz opis zaplecza socjalnego i sanitarnego;
 6. Szczegółowy harmonogram szkolenia - tygodniowy wymiar godzin nie może być krótszy niż 25 godzin zegarowych, wg schematu: dzień, miesiąc, miejsce szkolenia, nr sali, godziny szkolenia od – do czas trwania szkolenia w godzinach zegarowych wliczając przerwy, temat i rodzaj zajęć, ilość godzin dydaktycznych zajęć zgodnie z programem, imię i nazwisko wykładowcy (instruktora);
 7. Wzory wydawanych zaświadczeń i certyfikatów;
 8. Parafowany wzór umowy;
 9. Wzór ankiety ewaluacyjnej;
 10. Szczegółową kalkulację kosztów szkolenia zawierającą również koszt ewentualnego ubezpieczenia NNW – jeśli dotyczy, koszt ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia oraz cenę szkolenia ogółem i cenę osobogodziny;
 11. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 12. Oświadczenie o wpisie do RIS.

 

13. Sposób porozumiewania się stron

 

Oferty oraz innego rodzaju korespondencję należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:

 • drogą elektroniczną (skany dokumentów podpisanych, parafowanych) na adres: kraus@gupkrakow.pl
 • pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście ) do siedziby Zamawiającego na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków do pok. 119 – Dziennik Podawczy – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45.

 

14. Sposób przygotowania i  składania ofert w formie pisemnej:

 

 1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków,  Dziennik podawczy - pokój nr 119 w terminie do dnia 26.03.2019 r do godz. 11.00.: godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45
 2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Grodzkiego Urzędu Pracy (ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków) oraz opisane

 

............................................

nazwa i adres Wykonawcy

Grodzki Urząd Pracy                     w Krakowie

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

Oferta na usługę „ KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

 

Znak sprawy: OZ.271.62.2019.NP.Szkol.Ind.

Nie otwierać przed dniem 26.03.2019 r. do godz. 11:00

 

15. Zamawiający nie uwzględni ofert

 

Zamawiający odrzuca ofertę:

 • Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
 • Nieodpowiadających warunkom postępowania,
 • Nieodpowiadającą opisowi przedmiotu zamówienia,
 • Złożonych po terminie,
 • Zawierającą błędy w obliczeniu ceny (kosztów), które nie stanowią oczywistych omyłek rachunkowych,
 • Nieodpowiadającą wymogom formalnym postępowania.

Oferty odrzucone nie podlegają punktacji.

 

16. Wynik postępowania

 

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku postępowania na stronach internetowych:

 

17. Osoby wyznaczone do kontaktów

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pani Paulina Nowak – tel. (12) 68-68-217

 

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy:

 • Umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 • Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.


19. Załączniki do zapytania ofertowego

 • Formularz ofertowy  – załącznik nr 1
 • Wzór umowy - załącznik nr 2
 • przygotowanie oferty zgodnie z opisem zawartym w pkt 12

 

20. Informacje dodatkowe

 • Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986); Zamawiający stosuje Regulamin udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie; w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym Zamawiający stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość poprawiania w ofertach Wykonawców oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, stosując zasady wynikające z art. 87 ustawy prawo zamówień publicznych i orzecznictwa w tym zakresie.
 • Zamawiający może żądać od Wykonawców  sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przy czym niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert, zmian w opisie przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonych ofert (z zastrzeżeniem o możliwości poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych); wyjaśnienia Wykonawcy nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie:
 1. jeżeli nie została złożona żadna oferta,
 2. jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 3. jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 4. w przypadku gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 5. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 6. które, obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert;
 • złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi obowiązku zawarcia umowy);
 • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy przeznaczona dla Wykonawcy:

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem e-mail: iod@gupkrakow.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub przeprowadzania postępowań w drodze zapytania ofertowego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy zajmujące się kontrolą poprawności prowadzenia postępowań,
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (dot. zamówień współfinansowanych ze środków UE),
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania  lub ograniczenia przetwarzania,
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 10. Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.