Treści Treści

Powrót

Protokół z wykonanych czynności - „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ”

Załącznik nr 6 do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 

 

Numer zamówienia: OZ.271.352.2018.MZY.

 

 

Protokół z wykonanych czynności

do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

 

 

Kraków, dnia 4 stycznia 2019 r.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis): „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy
  w Krakowie ”

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 04.12.2018 r. przez Panią Danutę Łaciak – Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń Pracowników

  Wartość szacunkowa zamówienia w euro: 2.867,66 euro

  Wartość szacunkowa zamówienia w zł: 12.364,49 zł (netto)

   

 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV

   

 3. Zbiorcze zestawienie ofert wraz z kryteriami oceny ofert

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł) brutto/netto lub koszt

Inne kryteria

 

1.

 

 

SURGIPOL Sp. z o. o.

ul. Tyniecka 15

Skawina 32-050

 

 

10.580,00 złotych brutto

10.580,00 złotych netto

 

Nie dotyczy

 

2.

 

 

Comarch Healthcare S.A.

al. Jana Pawła II 39a

31-864 Kraków

 

 

13.000,00 złotych brutto

13.000,00 złotych netto

 

Nie dotyczy

 

3.

 

 

FALCK Medycyna Sp. z o. o.

ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa

 

 

12.340,00 złote brutto

12.340,00 złotych netto

 

Nie dotyczy

 

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pod nazwą „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie” wpłynęły trzy oferty: oferta Nr 1: firmy SURGIPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Skawinie przy
ul. Tynieckiej 15, 32-050 Skawina, z ceną oferty 10.580,00 złotych brutto , oferta Nr 2: firmy Comarch Healthcare S. A. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, z ceną oferty 13.000,00 złotych brutto, i oferta Nr 3: firmy FALCK Medycyna Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa z ceną oferty 12.340,00 złotych brutto. Po przeanalizowaniu wszystkich ofert, Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Nr 1, złożoną przez Wykonawcę - firmę SURGIPOL Spółka z o. o. z siedzibą w Skawinie, ul. Tyniecka 15,
32-050 Skawina, z ceną oferty w wysokości 10.580,00 złotych brutto.

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wybrany Wykonawca - firma SURGIPOL Spółka z o. o. z siedzibą w Skawinie (oferta Nr 1), z ceną oferty 10.580,00 złotych brutto, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta jest prawidłowa i została uznana za ofertę ważną oraz jest ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętego kryterium cenowego. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty szacunkowej przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Oferta firmy SURGIPOL Spółka z o. o. z siedzibą w Skawinie otrzymała najwyższa ilość punktów, tj. 100 pkt.

 

Oferta Nr 2 – firmy Comarch Healthcare S. A. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39a,
31-864 Kraków, z ceną oferty w wysokości
13.000,00 złotych brutto, spełnia warunki udziału
w postępowaniu, jest prawidłowa i została uznana za ofertę ważną. Zgodnie z przyjętym kryterium cenowym, oferta Nr 2 nie jest najkorzystniejszą ofertą w porównaniu do ważnej oferty Nr 1, a po obliczeniu punktów uzyskała 81,38 pkt.

 

Oferta Nr 3 firmy FALCK Medycyna Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, z ceną oferty w wysokości 12.340,00 złotych brutto, spełnia warunki udziału
w postępowaniu, jest prawidłowa i została uznana za ofertę ważną. Zgodnie z przyjętym kryterium cenowym, oferta Nr 3 nie jest najkorzystniejszą ofertą w porównaniu do ważnej oferty Nr 1, a po obliczeniu punktów uzyskała 85,74 pkt.

 

5. Punktacja przyznana wykonawcom na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł) brutto oraz inne elementy oferty

Ocena punktowa oferty

 

1.

 

SURGIPOL Sp. z o. o. z

ul. Tyniecka 15,

32-050 Skawina,

 

10.580,00 złotych brutto

 

 

 

100 pkt

 

2.

 

 

 

Comarch Healthcare S. A.

al. Jana Pawła II 39a,

31-864 Kraków,

 

13.000,00 złotych brutto

 

 

81,38 pkt

 

3.

 

 

 

FALCK Medycyna Sp. z o. o.

ul. Jana Olbrachta 94,

01-102 Warszawa

 

12.340,00 złotych brutto

 

85,74 pkt