Treści Treści

Powrót

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.24.2019.BK.Szkol.Ind.

                                                                                                                              Załącznik nr 6 do Regulaminu

                                                                                                                              udzielania zamówień publicznych

                                                                                                                              w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 

Nr zam  OZ. 271.24.2019.BK.Szkol.Ind.

 

 

 

Protokół z wykonanych czynności

do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

 

                                                           z dnia 20.02.2019 r.

 

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

KURS KADROWO-PŁACOWY Z KOMPLEKSOWĄ KSIĘGOWOŚCIĄ KOMPUTEROWĄ ORAZ PAKIETEM OFFICE  - /150 godzin/

 

 

  1. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu  01.02.2019  przez  Anna Pucharska

Wartość szacunkowa zamówienia w euro: 1 785,84

Wartość szacunkowa zamówienia w zł: 7 700,00  (netto)

  1. Współny Słownik Zamówień CPV

             CPV : 80.40.0000-8

  1. Zbiorcze zestawienie ofert  wraz z kryteriami oceny ofert

 

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena  oferty (zł) brutto/netto lub koszt

Ocena punktowa

 

1

 

 

CENTRUM SZKOLENIOWE OMEGA, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

 

 

7 200,00 zł

 

100

 

 

 

  1. Punktacja przyznana wykonawcom na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert

            Oferta nr 1 -  100 pkt.

 

  1. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia

 

            Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1  CENTRUM SZKOLENIOWE OMEGA, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków  , złożona w wymaganym        terminie i w prawidłowej formie. Cena oferty brutto wynosi: 7 200,00 zł  mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.