Treści Treści

Powrót

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia; OZ. 271.23.2019.BK.Szkol.Ind.

                                                                                                                              Załącznik nr 6 do Regulaminu

                                                                                                                              udzielania zamówień publicznych

                                                                                                                              w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 

Nr zam  OZ. 271.23.2019.BK.Szkol.Ind.

 

 

 

Protokół z wykonanych czynności

do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

 

                                                           z dnia 20.02.2019 r.

 

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

PAKIET PROGRAMISTA FRONT I BACK END DEVELOPER - /145-godzin/

 

 

  1. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu  04.02.2019  przez  Agnieszka Banaś

Wartość szacunkowa zamówienia w euro: 1 064,54

Wartość szacunkowa zamówienia w zł:  4 590,00 (netto)

  1. Współny Słownik Zamówień CPV

             CPV : 80.40.0000-8

  1. Zbiorcze zestawienie ofert  wraz z kryteriami oceny ofert

 

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena  oferty (zł) brutto/netto lub koszt

Ocena punktowa

 

1

 

 

ARTAX Renata Hałgas, Pl. Szczepański 3/41, 31-001 Kraków

 

 

4 590,00 zł

 

100

 

 

 

  1. Punktacja przyznana wykonawcom na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert

            Oferta nr 1 -  100 pkt.

 

  1. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia

 

            Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1  ARTAX Renata Hałgas, Pl. Szczepański 3/41, 31-001 Kraków  , złożona w wymaganym         terminie i w prawidłowej formie. Cena oferty brutto wynosi: 4 590,00 zł  mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.