Treści Treści

Powrót

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.17.1.2019.BK.Bad.Lek. EFS - wydanie odpowiednich orzeczeń i zaświadczeń po wykonaniu badań lekarskich, specjalistycznych badań lekarskich, w tym badań psychologicznych i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zarejestrowanym w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

                                                                                                                              Załącznik nr 6 do Regulaminu

                                                                                                                              udzielania zamówień publicznych

                                                                                                                              w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 

Nr zam  OZ. 271.17.1.2019.BK.Bad.Lek. EFS

 

 

 

Protokół z wykonanych czynności

do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

 

                                                           z dnia 14. 02.2019 r.

 

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

wydanie odpowiednich orzeczeń i zaświadczeń po wykonaniu badań lekarskich, specjalistycznych badań lekarskich, w tym badań psychologicznych i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zarejestrowanym w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie  – szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do            zapytania ofertowego /

 

 

  1. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu  29.01.2019  przez  Jacek Solarz

Wartość szacunkowa zamówienia w euro: 9 208,57

Wartość szacunkowa zamówienia w zł: 39 704,66  (netto)

  1. Współny Słownik Zamówień CPV

             CPV : 85121000-3

  1. Zbiorcze zestawienie ofert  wraz z kryteriami oceny ofert

 

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena  oferty (zł) brutto/netto lub koszt

Ocena punktowa

 

1

 

 

FALCK Centra Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

 

 

25 610,00 zł

 

100

 

 

 

  1. Punktacja przyznana wykonawcom na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert

            Oferta nr 1 -  100 pkt.

 

  1. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia

 

            Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1  FALCK Centra Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa , złożona w wymaganym    terminie i w prawidłowej formie. Cena oferty brutto wynosi: 25 610,00 zł i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.