Treści Treści

Powrót

Protokół: OZ. 271.31.2019.NP. Szkol.Ind

                                                                                                                              Załącznik nr 6 do Regulaminu

                                                                                                                              udzielania zamówień publicznych

                                                                                                                              w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 

Nr zam  OZ. 271.31.2019.NP. Szkol.Ind.

 

 

Protokół z wykonanych czynności

do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

                                                           z dnia 12.03.2019 r.

 

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT

 

  1. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu  12.02.2019  przez  Agnieszka Banaś.

            Wartość szacunkowa zamówienia w euro: 2 713,55

            Wartość szacunkowa zamówienia w zł : 11 700,00 (netto)

  1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

            CPV : 80.40.0000-8

  1. Zbiorcze zestawienie ofert  wraz z oceną punktową:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł) brutto/netto lub koszt

Ocena punktowa

1

Coder's Lab, Oddział w Krakowie,

ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków

11 700,00 zł

 100,00  pkt

 

 

 

  1. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia

 

            Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1: Coder's Lab, Oddział w Krakowie, ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków złożona w wymaganym terminie i w prawidłowej formie. Cena oferty brutto wynosi: 11 700,00 zł i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.