Treści Treści

Powrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE ODBIORU Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW NA RZECZ GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

Nr zamówienia: OZ.271.426.2017.MZY

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

 

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM
I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE ODBIORU Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW NA RZECZ GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

 

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

O której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze późn. zm.)

 

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

   

  GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

  ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

  tel.: /12/ 68-68-000

  fax.: /12/ 645-12-70

  Strona internetowa: www.gupkrakow.pl

  adres poczty elektronicznej: grodzki@gupkrakow.pl

  Godziny otwarcia Urzędu: 7.45 – 14.45 od poniedziałku do piątku (pokój 119)

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   

  2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną – zwanych dalej „SIWZ”.

   

  2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138 g Pzp

   

  2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
  i niedyskryminujący.

   

  2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

   

 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

  3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług pocztowych
  w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przejmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznikach: Nr 1 i Nr 7.

   

  3.2. Projekt nie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

   

  3.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

   

  CPV: 64.11.00.00-0 Usługi pocztowe

  64.11.30.00-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek

   

  1. 64.11.20.00-4 Usługi pocztowe dotyczące listów

  3.4. Szacunkowa wartość bez VAT: nie przekracza progu 750 000,00 EURO.

   

 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

   

  4.1.Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.

   

  4.2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. ( dwanaście miesięcy )

   

 4. KRYTERIA OCENY OFERT

   

  5.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1.Cena – waga: 90%

  2. Możliwość śledzenia przesyłek z pozycji przeglądarki internetowej – waga 10%

   

  5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert z maksymalną liczbą przyznanych punktów w oparciu
  o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

   

  5.3. Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w SIWZ.

   

 5. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

   

  6.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, pokój 119, do dnia 13.12.2017 r. do godz. 9.00.

   

  6.2. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia tj. 13.12.2017 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wąwozowej 34, pokój 217, o godz. 10.00