Treści Treści

Powrót

Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego / specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w GUP w Krakowie

 

DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Usług Rynku Pracy:

Referat Organizacji Szkoleń

/miejsce wykonywania pracy/

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta / specjalista ds. rozwoju zawodowego

- 3 etaty -

/nazwa stanowisk/a pracy/

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 

  1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

  2. wykształcenie wyższe,

  3. staż pracy: minimum 3– miesięczne doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej , mile widziane w publicznych służbach zatrudnienia nabyte w trakcie : wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych lub 6 -cio miesięcznego stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych .

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

 

 1. znajomość przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących organizacji szkoleń,

 2. znajomość przepisów Kodeksu Pracy,

 3. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 4. swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,

 5. biegła obsługa komputera,

 6. komunikatywność,

 7. predyspozycje do pracy związanej z obsługą klienta,

 8. łatwość nawiązywania kontaktów,

 9. doświadczenie w pracy z klientem,

 10. umiejętność pracy w zespole,

 11. samodzielność i odpowiedzialność,

 12. odporność na stres.

 

 1. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

a. realizacja zadań ustawowych GUP w zakresie planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń w oparciu o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy.

b. planowanie szkoleń,

c. udział przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych,

d. wdrażanie czynności proceduralnych organizacji i realizacji zakupionych szkoleń grupowych,

e. udział w postępowaniu przy kierowaniu na szkolenie w trybie indywidualnym,

f. monitorowanie przebiegu szkoleń,

g. udział w postępowaniu przy finansowaniu kosztów egzaminu, uzyskania licencji,

h. udział w postępowaniu przy finansowaniu studiów podyplomowych,

i. udział w postępowaniu przy finansowaniu bonów szkoleniowych,

j. prowadzenie analiz efektywności i skuteczności szkoleń,

k. udział w postępowaniu w sprawie dofinansowania pracowników i pracodawców na kształcenie
ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

l. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej zakresu zadań Stanowiska,

ł. inne prace zlecone przez Kierownika Referatu w ramach Stanowiska.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a. list motywacyjny,

b. curriculum vitae,

c. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr
i Szkoleń Pracowników, pok. 220) lub ze strony internetowej Urzędu lub Biuletynu Informacji
Publicznej,

d. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,

e. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,

f. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o
ukończonych kursach, szkoleniach itp.)

g. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Proponowane warunki pracy i płacy:

 

a. wymiar czasu pracy : 1 etat

b. wynagrodzenie według kategorii IX, wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2100-2600 zł

w zależności od stażu pracy,

c. umowa na czas określony – 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej
z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

d. miejsce pracy : Grodzki Urząd Pracy w Krakowie , ul. Wąwozowa 34

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie-dziennik podawczy p.119 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko:

specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta / specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 3 etaty w terminie od 4.12.2017r. do dnia 15.12.2017 r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 )oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm. ).

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

 

….............................................................

 

/ data i podpis Dyrektora Urzędu/