Treści Treści

Powrót

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

STYCZEŃ 2019 r.

 

 

LICZBA BEZROBOTNYCH

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.01.2019 r. wynosiła 11679 osób. Jest to o 212 osób więcej, porównując ze stanem z 31.12.2018 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 14,2 % ogółu bezrobotnych.

 

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

11679

5992

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1629

765

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

1663

968

 

 
   
W styczniu 2019 r. zarejestrowano 1629 osób bezrobotnych, w tym:
 • 1377 osób, które poprzednio pracowały;
 • w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyło 48 osób;
 • 252 osoby dotychczas niepracujące.

 

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

 

W styczniu 2019 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 1417 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

 • podjęcia pracy – 641 osób;
 • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 290 osób;
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 89 osób;
 • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 11 osób;
 • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 5 osób;
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 5 osób;
 • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 290 osób.

 

 

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA

 

W styczniu 2019 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 69 osób bezrobotnych.

 

L.p.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Ogółem

kobiety

1

Prace interwencyjne

1

0

2

Roboty publiczne

0

0

3

Podjęcia działalności gospodarczej

0

0

4

Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

5

2

5

Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia

1

1

6

Inne (w tym: podjęcia pracy przez osoby do 30 roku życia, praca z PFRON-u)

5

2

7

Rozpoczęcia szkolenia

10

0

8

Rozpoczęcia stażu

28

23

9

Rozpoczęcia prac społecznie użytecznych

19

9

9.1

w tym w ramach PAI

2

2

RAZEM

69

37

 

W miesiącu styczniu 2019 r. staże stanowiły najbardziej popularną formę wspomagającą wejście na rynek pracy, skorzystało z niej 28 osób bezrobotnych, w tym 23 kobiety.

OSOBY BĘDĄCE

W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.01.2019 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

2144

18,4

w tym do 25 roku życia

707

6,0

Długotrwale bezrobotni

5788

49,6

Powyżej 50 roku życia

3703

31,7

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1470

12,6

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

5

0,0

Niepełnosprawni

937

8,0

 

 

Zdecydowaną większość osób bezrobotnych stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Spośród 11679 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.01.2019 r. aż 79,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych zaliczana jest do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 
   
 

PROFILE POMOCY

 

Wyszczególnienie

Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profilu pomocy

w miesiącu STYCZNIU 2019 r.

Liczba bezrobotnych

z ustalonym profilem pomocy według stanu na dzień 31.01.2019 r.

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Ogółem

1591

781

10932

5645

z tego

Profil I

153

84

571

287

Profil II

985

463

5038

2397

Profil III

453

234

5323

2961

 

 

Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy według stanu na dzień 31.01.2019 r. wynosiła 10932 osoby. Największy odsetek stanowili bezrobotni z ustalonym III profilem pomocy - 48,7% ogółu. W miesiącu styczniu 2019 r. przeprowadzono 1591 wywiadów z osobami bezrobotnymi w celu ustalenia profilu pomocy. Najwięcej wywiadów zakończyło się ustaleniem II profilu pomocy dla osób bezrobotnych - 61,9%.

 

OFERTY PRACY

 

 

W styczniu 2019 r. do tut. Urzędu zgłoszono 3144 wolne miejsca pracy, z czego 17 miejsc pracy dotyczyły ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 1830 kandydatów.

 

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w styczniu 2019 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Pomocnik ciastkarza

300

Pomocniczy robotnik budowlany

282

Magazynier

135

Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej

100

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food

73

Pomoc kuchenna

69

Pakowacz ręczny

64

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

59

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

55

Stolarz meblowy

52

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

51

Tapicer meblowy

50

Opiekun osoby starszej

46

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

43

Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

40

Sprzedawca

37

Kasjer handlowy

36

Pokojowa

36

Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

33

Sprzedawca w branży spożywczej

32

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH

W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE

 

 • W miesiącu styczniu 2019 r. Referat Marketingu Usług Urzędu zorganizował na terenie tut. Urzędu 5 giełd pracy dla pracodawców i przeprowadził rekrutację na 104 wolne miejsca pracy. Na w/w miejsca pracy Referat Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES oraz Referat Pośrednictwa Pracy skierował na rozmowy kwalifikacyjne 115 kandydatów. W efekcie osoby podjęły zatrudnienie.

 

L.p.

Stanowisko

Ilość wolnych miejsc pracy

Ilość wydanych skierowań

Ilość osób zatrudnionych

1

- Pracownik ochrony

- Pracownik recepcji

18

34

3

2

- Operator kafarów

- Brygadzista elektryk

- Pracownik fizyczny na budowie

10

19

0

3

- Listonosz

- Kierowca kat. C, B

- Pracownik rozdzielni przesyłek

35

48

0

4

- Opiekun osób starszych

- Asystent osoby niepełnosprawnej

40

9

0

5

- Kierowca samochodu dostawczego

1

5

0

RAZEM:

104

115

3

 

 

 • W dniach 14, 17, 21, 24, 28 i 31 stycznia 2019 r. na terenie tut. Urzędu odbyły się spotkania dotyczące możliwości uczestnictwa osób bezrobotnych w projekcie „Siła kompetencji” realizowanym przez Instytut Turystyki w Krakowie.

 

 • W dniach 8 i 29 stycznia 2019 r. na terenie tut. Urzędu odbyły się spotkania rekrutacyjne do Centrum Kształcenia Ustawicznego oferujące możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez kształcenie w liceum ogólnokształcącym, szkole policealnej lub uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

PRACA SEZONOWA CUDZOZIEMCÓW

 
   
W styczniu 2019 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wpisano do ewidencji oświadczeń 3077 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Najwięcej tj. 90,3% ogółu wszystkich wpisanych do ewidencji oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy. Pozostałe kraje stanowiły niewielki odsetek ogółu wpisanych do ewidencji oświadczeń i wynosiły odpowiednio: Białoruś – 3,9%, Gruzja – 3,8%, Mołdawia – 1%, natomiast Rosja i Armenia łącznie – 1%.

 

W miesiącu styczniu 2019 r. złożono w tut. Urzędzie 26 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.