Treści Treści

Powrót

„DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO Zapytanie Ofertowe: DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”

Znak sprawy: OZ.271.51.2019.BK.

 

 

DO

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:

 

            „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”

            CPV : 30200000-1

 

Dane Zamawiającego:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, zwany w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków.

Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków,

Regon 351554353,              NIP: 676-101-37-17

tel. (12) 68 68 000

fax (12) 645 12 70

e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

adres strony internetowej: www.gupkrakow.pl , http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek i wniesienie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych tonerów i bębnów do drukarek różnych typów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego / dopuszcza się zamienniki wykonane z nowych części tylko        nieregenerowane tonery i bębny – szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do             zapytania ofertowego /

 

CPV : 30200000-1

 

2. Termin realizacji zamówienia: 3 dni robocze od daty podpisania umowy.

 

3. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków.

 

4. Okres gwarancji: 24 miesiące.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: posiadają aktualny wpis do: ewidencji rejestru działalności gospodarczej/KRS

 

6. Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po upływie terminu składania ofert

 

7. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:

cena ( brutto ) - 100% znaczenia/100 punktów

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny, punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

 

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), podać cenę do porównania ofert – wartość brutto. Stawka podatku VAT.

 

8. Opis sposobu obliczania ceny ofert

a.Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

b. Ocenie podlegać będzie cena brutto (cena oferty) zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

c. Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie, zgodnie z załącznym Formularzem Oferty, zawierać będzie cenę netto i cenę brutto ( z podatkiem VAT) za całość wykonania dostawy.

d.Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

 

9.Zmiana treści zapytania ofertowego

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

 

10. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 13.03.2019 r., w jednej z form           o których mowa w pkt. 13.

 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronach internetowych:

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

11. Termin, do którego należy składać oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2019 r.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu składania ofert, jednocześnie zamieszczając informację o przedłużeniu terminu skłdania ofert na stronach internetowych:

 

i będzie wiążąca dla Wykonawców.

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

4.Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

5.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umieścić informację „Zmiana oferty”.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Integralną częścią oferty jest:

 1. wypełniony –  Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
 2. wypełniony Formularz ofertowy – zał. nr 2 do Zapytania ofertowego
 3. parafowany wzór umowy – zał. nr 3 do zapytania ofertowego
 4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 5. Pełnomocnictwo.

 

Ofertę można złożyć w jednej z form o których mowa w pkt 13.

 

 

13. Sposób porozumiewania się stron

Oferty oraz innego rodzaju korespondencję należy przekazywać do Zamawiającego w jednej                z poniższych form:

 • drogą elektroniczną (skany dokumentów podpisanych, parafowanych) na adres: kraus@gupkrakow.pl
 • pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście ) do siedziby Zamawiającego na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków do pok. 119 – Dziennik Podawczy – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.45.

 

14. Sposób przygotowania i  składania ofert w formie pisemnej:

 

 1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków,  Dziennik podawczy - pokój nr 119 w terminie            do dnia  14.03.2019 r.: godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach          7.45 – 14.45

 

 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą            i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Grodzkiego Urzędu Pracy (ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków) oraz opisane

 

............................................

nazwa i adres Wykonawcy

Grodzki Urząd Pracy                     w Krakowie

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

 

Oferta na dostawę  DOSTAWA TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH    TYPÓW

Znak sprawy: OZ.271.51.2019.BK.

Nie otwierać przed dniem 14.03.2019 r. do godz. 12:00

 

15. Zamawiający nie uwzględni ofert

Zamawiający odrzuca ofertę:

 • Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
 • Nieodpowiadających warunkom postępowania,
 • Nieodpowiadającą opisowi przedmiotu zamówienia,
 • Złożonych po terminie,
 • Zawiewierającą błędy w obliczeniu ceny (kosztów), które nie stanowią oczywistych omyłek rachunkowych,
 •  Nieodpowiadającą wymogom formalnym postępowania.

Oferty odrzucone nie podlegają punktacji.

16.Wynik postępowania

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku postępowania na stronach internetowych:

 

17. Osoby wyznaczone do kontaktów

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan Tomasz Węgrzyn – tel. (12) 68-68-223

W sprawach dotyczących procedury postępowania:

Pani Beata Kraus – tel. (12) 68-68-216

 

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy:

 • Umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wyznaczonuym przez Zamawiającego,
 • Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki uniewżnienia postępowania.

 

19. Załączniki do zapytania ofertowego

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1
 • Formularz ofertowy  – załącznik nr 2
 • Wzór umowy  - załącznik nr 3

 

20. Informacje dodatkowe

 • Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986); Zamawiający stosuje Regulamin udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie; w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym Zamawiający stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość poprawiania w ofertach Wykonawców oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, stosując zasady wynikające z art. 87 ustawy prawo zamówień publicznych i orzecznictwa w tym zakresie.
 • Zamawiający może żądać od Wykonawców  sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przy czym niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert, zmian w opisie przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonych ofert (z zastrzeżeniem o możliwości poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych); wyjaśnienia Wykonawcy nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie:

- jeżeli nie została złożona żadna oferta,

- jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- w przypadku gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- które, obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 • termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert;
 • złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi obowiązku zawarcia umowy);
 • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy przeznaczona dla Wykonawcy:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem e-mail: iod@gupkrakow.pl

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub przeprowadzania postępowań w drodze zapytania ofertowego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy zajmujące się kontrolą poprawności prowadzenia postępowań,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (dot. zamówień współfinansowanych ze środków UE),

6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania  lub ograniczenia przetwarzania,

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),

10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

                                                                                                                                                       ..........................................

                                                                                                                                                               data, podpis i pieczęć

                                                                                                                                                                Z-cy Dyrektora

                                                                                                                                                                (wg kompetencji)