ABC pracodawców i przedsiębiorców

Klauzula informacyjna dla pracodawców korzystających z usług Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.


,,Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie"

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem email: iod@gupkrakow.pl

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań należących do właściwości powiatowych urzędów pracy, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności usług rynku pracy ( art. 35 i dalsze ) oraz instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy ( art. 44 i dalsze ), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, h - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, osoby odwiedzające stronę internetową Urzędu lub przebywające w jego siedzibie ( w przypadku ofert pracy, w których pracodawca wyraził zgodę na publiczne udostępnianie ), Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojewoda Małopolski, Powiatowa Rada Rynku Pracy, sądy powszechne, sądy administracyjne, inne jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy, kancelaria radcy prawnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów Instrukcji Kancelaryjnej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nieprzyjęciem oferty pracy do realizacji przez Urząd lub odmową realizacji złożonych wniosków o skorzystanie z wybranych usług
i instrumentów rynku pracy.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),

10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym dla Pracodawców.

Najważniejsze Najważniejsze

Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny

Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny Wszystkich pracodawców z terenu i okolic Miasta Krakowa zachęcamy do skorzystania z usług  bezpłatnego pośrednictwa pracy świadczonego przez...

Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców Pracodawca przysługuje prawo do: nawiązania stosunku pracy, rozwiązywania stosunku pracy, ustalania warunków pracy...

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG EURES (EURopean Employment Services) - Europejskie Służby Zatrudnienia to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich...