Usługi elektroniczne dla bezrobornych Usługi elektroniczne dla bezrobornych

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34,  moich danych osobowych:
-Imienia, drugiego imienia, nazwiska, nr PESEL na potrzeby realizacji usługi elektronicznej rezerwacji terminu rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie powyższych danych, prawie żądania dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku chęci wycofania udzielonej zgody należy wysłać oświadczenie o wycofaniu udzielonej zgody na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie: iod@gupkrakow.pl

[ WYRAŻAM ZGODĘ ]

W poszczególnych zakładkach naszej strony znaleźć można wszelkie przydatne informacje do tego, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, uzyskać należne świadczenia, a przede wszystkim znaleźć pracę lub pozyskać środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Opisanych zostało wiele form aktywizacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, które pomogą Ci w zdobyciu odpowiedniego zatrudnienia.

Oferta usług świadczonych przez Urząd skierowana jest do:
 • osób bezrobotnych,
 • osób poszukujących pracy,
 • osób zagrożonych utratą pracy,
 • osób niepełnosprawnych.
Skorzystać możesz przede wszystkim z:
 • pośrednictwa pracy, w tym usług sieci EURES,
 • poradnictwa zawodowego,
 • różnych form podnoszenia lub zmiany kwalifikacji takich jak: szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki,
 • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • ofert stażu dla bezrobotnych,
 • prac interwencyjnych,
 • robót publicznych,
 • refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Mamy nadzieję, że dzięki informacjom zamieszczonym w poszczególnych zakładkach znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, które jednocześnie spełnią Twoje oczekiwania i okażą się pomocne.

Szczegółowych informacji udzieląją pracownicy odpowiedzialni za realizację danej usługi lub instrumentu rynku pracy. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z wybranym pracownikiem, również drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż:

 

1) Administratorem danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy jest Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem email: iod@gupkrakow.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań należących do właściwości powiatowych urzędów pracy wynikających z art. 9, art. 9b, art. 33 ust. 1, 2, 6-9, art. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust.2 lit. b, h - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być pracodawcy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Straż Graniczna, Powiatowa Rada Rynku Pracy, sądy powszechne, sądy administracyjne, inne jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy, kancelaria radcy prawnego, instytucja finansowa, której zlecono dokonywania wypłat świadczeń dla bezrobotnych w formie gotówki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

5) Dane osobowe bezrobotnych i poszukujących pracy przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów Instrukcji Kancelaryjnej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

6) Bezrobotni i poszukujący pracy mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) Bezrobotni i poszukujący pracy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować decyzją orzekającą o odmowie uznania za osobę bezrobotną, odmowie uznania za poszukującego pracy, decyzją orzekającą o pozbawieniu statusu bezrobotnego, decyzją orzekającą o pozbawieniu statusu poszukującego pracy lub niemożliwością rozpatrzenia wniosku, który zgodnie z przepisem prawa wymaga podania określonych danych osobowych.

9) Dane osobowe bezrobotnych nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10) Dane osobowe bezrobotnych i poszukujących pracy nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Najważniejsze Najważniejsze

Terminy wypłat świadczeń w 2019 roku

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i...

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

ABC  bezrobotnych i poszukujących pracy RODO Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34,  moich...

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34,  moich danych osobowych: -Imienia, drugiego imienia, nazwiska, nr PESEL...

Przyznanie statusu bezrobotnego

Przyznanie statusu bezrobotnego Status osoby bezrobotnej otrzymać mogą osoby: niezatrudnione -  nie pozostające w stosunku pracy, stosunku służbowym oraz które nie zawarły umowy...

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy Niezbędne dokumenty: Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości, Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty...

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie przedkłada: 1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości z potwierdzeniem...

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Przyznanie statusu poszukującego pracy Osoba niespełniająca warunków niezbędnych do nabycia statusu osoby bezrobotnej, może zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. „Poszukujący...