Usługi elektroniczne dla bezrobornych Usługi elektroniczne dla bezrobornych

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

 

Rezerwacja terminu rejestracji w Urzędzie

Usługa umożliwia dokonanie wcześniejszej rezerwacji terminu rejestracji w Urzędzie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. W stosunku do tradycyjnej rejestracji pozwala to na uniknięcie wydłużonego czasu oczekiwania na obsługę w sytuacji, gdy do rejestracji zgłosi się znaczna liczba osób.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rezerwacją terminu rejestracji w Urzędzie znajdziesz tutaj

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34,  moich danych osobowych:

 • Imienia, drugiego imienia, nazwiska, nr PESEL na potrzeby realizacji usługi elektronicznej rezerwacji terminu rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie powyższych danych, prawie żądania dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku chęci wycofania udzielonej zgody należy wysłać oświadczenie o wycofaniu udzielonej zgody na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie: iod@gupkrakow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.[ WYRAŻAM ZGODĘ ]

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż:

 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem email: iod@gupkrakow.pl

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań należących do właściwości powiatowych urzędów pracy wynikających z art. 9, art. 9b, art. 33 ust. 1, 2, 6-9, art. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być pracodawcy, jednostki organizujące szkolenia i staże, instytucje przeprowadzające badania lekarskie, ZUS, KRUS, Ośrodki Pomocy Społecznej, urzędy gminy, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Policja, Straż Graniczna, Powiatowa Rada Rynku Pracy, sądy powszechne, kuratorzy sądowi, sądy administracyjne, komornicy, inne jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy, kancelaria radcy prawnego, instytucja finansowa, której zlecono dokonywania wypłat świadczeń dla bezrobotnych w formie gotówki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowa Administracja Skarbowa, podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, Sygnity S.A. - obsługa systemu teleinformatycznego Syriusz Std. wspomagającego powiatowe urzędy pracy.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów Instrukcji Kancelaryjnej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować decyzją orzekającą o odmowie uznania za osobę bezrobotną, odmowie uznania za poszukującego pracy, decyzją orzekającą o pozbawieniu statusu bezrobotnego, decyzją orzekającą o pozbawieniu statusu poszukującego pracy lub niemożliwością rozpatrzenia wniosku, który zgodnie z przepisem prawa wymaga podania określonych danych osobowych.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ( poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ) lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Informacja ogólna

W poszczególnych zakładkach naszej strony znaleźć można wszelkie przydatne informacje do tego, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, uzyskać należne świadczenia, a przede wszystkim znaleźć pracę lub pozyskać środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Opisanych zostało wiele form aktywizacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, które pomogą Ci w zdobyciu odpowiedniego zatrudnienia.

Oferta usług świadczonych przez Urząd skierowana jest do:

 • osób bezrobotnych,
 • osób poszukujących pracy,
 • osób zagrożonych utratą pracy,
 • osób niepełnosprawnych.

Skorzystać możesz przede wszystkim z:

 • pośrednictwa pracy, w tym usług sieci EURES,
 • poradnictwa zawodowego,
 • różnych form podnoszenia lub zmiany kwalifikacji takich jak: szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki,
 • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • ofert stażu dla bezrobotnych,
 • prac interwencyjnych,
 • robót publicznych,
 • refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Mamy nadzieję, że dzięki informacjom zamieszczonym w poszczególnych zakładkach znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, które jednocześnie spełnią Twoje oczekiwania i okażą się pomocne.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy odpowiedzialni za realizację danej usługi lub instrumentu rynku pracy. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z wybranym pracownikiem, również drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 

Najważniejsze Najważniejsze

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy   Rezerwacja terminu rejestracji w Urzędzie Usługa umożliwia dokonanie wcześniejszej rezerwacji terminu rejestracji w...

Terminy wypłat świadczeń w 2019 roku

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i...

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34,  moich danych osobowych: -Imienia, drugiego imienia, nazwiska, nr PESEL...

Przyznanie statusu bezrobotnego

Przyznanie statusu bezrobotnego Status osoby bezrobotnej otrzymać mogą osoby: niezatrudnione -  nie pozostające w stosunku pracy, stosunku służbowym oraz które nie zawarły umowy...

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy Niezbędne dokumenty: Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości, Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty...

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie przedkłada: 1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości z potwierdzeniem...

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Przyznanie statusu poszukującego pracy Osoba niespełniająca warunków niezbędnych do nabycia statusu osoby bezrobotnej, może zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. „Poszukujący...