Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

28 lutego rusza nabór na wnioski w ramach dotacji branżowej!

W dniach od 28 lutego do 31 maja ogłaszam nabór wniosków o dotację w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

  • osoby samozatrudnione, mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą (w tym dniu działalność nie mogła być również zawieszona), działalność gospodarcza nie może być także zawieszona w dniu składania wniosku,
  • przychód z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy co najmniej o 40% niż w poprzednim miesiącu lub tym samym miesiącu w roku poprzednim (2020) lub we wrześniu 2020 r., porównanie obrotów w danym miesiącu do miesiąca września 2020 r. jest możliwe za każdym razem, bez względu na ilość składanych wniosków
  • rodzaj przeważającej działalności PKD 2007 na dzień 30 listopada 2020 r. musi obejmować jeden z poniższych kodów:

 

L.p. Kod PKD Nazwa klasyfikacji kodu wg CEIDG
1 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6 91.02.Z Działalność muzeów
7 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nieklasyfikowany
8 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
9 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
10 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
11 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
12 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
13 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
14 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
15 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
16 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
17 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnymi
18 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
19 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
20 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
21 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
22 74.20.Z Działalność fotograficzna
23 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
24 79.11.A Działalność agentów turystycznych
25 79.12.Z Działalność organizatorów turystycznych
26 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
27 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieklasyfikowana
28 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
29 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
30 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
31 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
32 85.59.A Nauka języków obcych
33 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
34 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
35 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
36 86.90.D Działalność paramedyczna
37 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
38 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
39 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
40 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
41 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
42 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
43 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
44 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
45 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
46 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzanych
48 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 
Dotacja może być udzielona:

  1. Dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 1-6 powyższej tabeli.
  2. Trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 7-48 powyższej tabeli.

 
W przypadku udzielenia dotacji na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (dotacja dostępna od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.) liczbę ww. dotacji pomniejsza się o jeden.

Ilość możliwych do pozyskania dotacji w zależności od kodu PKD oraz już otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela:
 
tabela-otrzymanych-dotacji-wg-pkd
W jednym miesiącu można złożyć tylko jeden wniosek o dotację!

JAK SPRAWDZIĆ RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PKD

  1. W wyszukiwarce internetowej wpisujemy adres: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
  2. W polu „NIP” wpisujemy NIP swojej działalności gospodarczej, następnie klikamy w kwadrat „Nie jestem robotem” i naciskamy zielony przycisk „szukaj”.
  3. Pojawia się nazwa naszej firmy, w którą klikamy.
  4. Sprawdzamy czy w polu „Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)” znajduje się kod wymieniony w powyższej tabeli (jeśli tak – możemy ubiegać się o dotację).

 

SKŁADANIE WNIOSKU

Zanim złożysz wniosek zapoznaj się z dokładnymi zasadami przyznawania dotacji.

ZASADY

Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza ma siedzibę w Krakowie składają wniosek do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

 

Pomocą w wypełnianiu wniosku jest instrukcja, która krok po kroku prowadzi przedsiębiorcę w uzupełnianiu dokumentów:  INSTRUKCJA

 

Jeżeli masz już wszystkie potrzebne informacje, możesz złożyć wniosek w wersji elektronicznej: KLIKNIJ TUTAJ

 

POMOC BEZZWROTNA

Dotacja będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania dotacji konieczny będzie zwrot środków wraz z odsetkami o czym poinformujemy listownie.

Jeśli w tym okresie nastąpi śmierć przedsiębiorcy, spadkobiercy nie będą zobowiązani do spłaty dotacji.

 

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH FORM POMOCY WAŻNE!

Dotacja może być udzielona przedsiębiorcy, który skorzystał już z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej realizowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, w tym również poprzednich dotacji branżowych.

 

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW I KONTROLA

Środki mogą być wydatkowane tylko na potrzeby pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrola wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem może być przeprowadzona w okresie 3 lat od dnia udzielenia dotacji.

 

UWAGA:Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił Centrum Obsługi Klienta.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje w sprawie dotacji udzielane są pod numerami telefonów:

12 68 68 024

12 68 68 122

12 68 68 123

12 68 68 023

Dotacja będzie udzielana na podstawie Rozdziału 3 § 7. 1. – § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 371) na zasadach określonych w art. 15 zzde4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.)

 

DYREKTOR

GRODZKIEGO URZĘDU PRACY

W KRAKOWIE