31.01.2015.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


pożyczka szkoleniowa - oznacza to pożyczkę udzieloną bezrobotnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie;
Więcej informacji

Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
EURES
Napisz do nas
Często zadawane pytania
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


Program Oddłużenie
29.01.2015.
Program „Oddłużenie”

Gmina Miejska Kraków, mając na celu przeciwdziałanie problemowi narastania zadłużenia mieszkaniowego, w oparciu o porozumienie o współpracy zawarte 06.03.2013 r. pomiędzy Zarządem Budynków Komunalnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Grodzkim Urzędem Pracy, realizuje Program reintegracji społecznej i zawodowej osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mającej na celu pomoc w spłacie zadłużenia, zwany Programem „Oddłużenie”.

Zasady uczestnictwa w Programie Oddłużenie:

Osoby posiadające zadłużenie mieszkaniowe i spełniające kryteria uczestnictwa, po uzyskaniu informacji na temat Programu i zakwalifikowaniu do udziału, realizują prace społecznie użyteczne, staże, roboty publiczne, są zatrudniane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS). W trakcie zatrudnienia korzystają w Klubie Integracji Społecznej MOPS (KIS) z wsparcia w formie grupowej oraz indywidualnej pracowników socjalnych, prawnika, psychologa lub doradcy zawodowego. Cel oraz zasady uczestnictwa są zawierane w kontrakcie socjalnym. Spłacają na rzecz Gminy kwotę zadłużenia w wysokości: bezrobotni - nie mniejszej niż 50%, pozostali (emeryci, renciści, osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy: np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) min. 80% wynagrodzenia. Osoby te regulują na bieżąco opłaty za korzystanie z lokalu. W trakcie pracy są objęci obowiązującym ubezpieczeniem. 
 
Dłużnicy w pierwszej kolejności wykonują prace społecznie użyteczne do 10 godzin tygodniowo, płatne 8 zł/h lub są zatrudniani na 0,5 lub pełen etat z wynagrodzeniem zasadniczym ok. 1 600 zł brutto na pełen etat. Umowy zawierane są na okres do 5 miesięcy. Wykonują prace porządkowe i gospodarcze.
 
 
Kryteria uczestnictwa w Programie Oddłużenie:
 1. Do wykonywania pracy w ramach robót publicznych mogą być kierowane osoby  bezrobotne bez prawa do zasiłku o ustalonym profilu II i przygotowanym indywidualnym planie działania. 
 2. Kierując osoby bezrobotne, należy brać pod uwagę ich wiek, stan zdrowia oraz rodzaj uprzednio  wykonywanej pracy. 
  1. W przypadku realizacji programów specjalnych pierwszeństwo przysługuje następującym osobom :
   1. bezrobotnym do 30 roku życia,
   2. bezrobotnym długotrwale,
   3. bezrobotnym powyżej 50 roku życia,
   4. bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,
   5. bezrobotnym posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
   6. bezrobotnym niepełnosprawnym.
  2. Posiadanie statusu: rencisty, emeryta i osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym na podstawie umów cywilno – prawnych
  3. W sytuacji osoby bezrobotnej korzystanie lub deklaracja o gotowości korzystania z wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej w Krakowie z uwzględnieniem wymogów Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, gdzie jest mowa o tym, że:
   • Warunkiem uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej (art. 18.4)
   • Okres uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników (art. 18.5).
  4. Posiadanie statusu dłużnika z tytułu korzystania z lokalu komunalnego oraz wyrażenie zgody na potrącenie ustalonej części wynagrodzenia/świadczenia za psu/stypendium za staż na rzecz spłaty zadłużenia.
  5. Posiadanie kwalifikacji i odpowiedniego stanu zdrowia niezbędnych do zatrudnienia w ramach prac porządkowych i gospodarczych realizowanych w ramach Programu.

Procedury rekrutacji do uczestnictwa w Programie Oddłużenie:

 1. Instytucje współpracujące udzielają informacji o realizacji Programu Oddłużenie oraz o terminach spotkań informacyjnych realizowanych w KIS MOPS.
 2. KIS MOPS wspólnie z ZBK organizuje spotkania informacyjne nt. Programu „Oddłużenie”.

  Spotkania odbywają się w czwartki w KIS MOPS, os. Górali 19, godz. 12.00. Uczestnictwo jest możliwe po zgłoszeniu woli udziału w KIS osobiście, telefonicznie 660 637 821 lub mailowo: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 3. Kandydat do udziału w Programie Oddłużenie składa w kancelarii KIS, os. Górali 19, godz. 7.30-15.30 następujące dokumenty:
  • podanie o zatrudnienie w ramach robót publicznych
  • życiorys
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  • zaświadczenie wystawione przez właściwe Biuro Obsługi Mieszkańców ZBK.
 4. Podczas składania dokumentacji w KIS kandydat ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę przeprowadzają pracownicy KIS. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przynosi dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. Podczas rozmowy weryfikowane są:
  • Kryteria niezbędne do udziału w projekcie
  • Posiadane kwalifikacje
  • Stan zdrowia – rozeznanie wstępne
  • Deklaracja i motywacja do zatrudnienia, uczestnictwa w KIS i Projekcie „Pora na aktywność.
 5. Po zakończonej rekrutacji kandydaci informowani są przez KIS MOPS o zakwalifikowaniu lub nie do Programu Oddłużenie.

Instytucje współpracujące w realizacji Programu Oddłużenie:

 1. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (ZBK), os. Złotej Jesieni 14
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 1, Rynek Kleparski 4
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 2, ul. Królewska 25
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 3, ul. Zamojskiego 3
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 4, os. Urocze 18
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 5, os. Na Stoku 1
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 6, Pl. Na Groblach 7
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS), ul. Józefińska 14
 3. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (GUP), ul. Wąwozowa 34


Koordynatorem realizacji Programu Oddłużenie jest Klub Integracji Społecznej MOPS (KIS) 
w Krakowie, os. Górali 19, godz. 7.30-15.30, tel. 660 637 821, mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

 
INFORMACJA O STAŻACH w 2015 r.
29.01.2015.

INFORMACJA O STAŻACH w 2015 r.

I. Podstawa prawna

 • Art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie  szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r., Nr 142 poz.  1160)

II. Definicja stażu

Staż – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.(art. 2 ust. 1 pkt 34 cyt. wyżej ustawy)

Więcej informacji 

 
Warsztaty grupowe
29.01.2015.
Doradcy Zawodowi Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zapraszają na 
WARSZTATY GRUPOWE
LUTY MARZEC 2015


Rozmowa kwalifikacyjna
  • 04-05.02.2015 
  • 04-05.03.2015 

Internet jako narzędzie poszukiwania pracy
  • 03.02.2015 
  • 03.03.2015

Dokumenty aplikacyjne – wizytówka kandydata (ul. Miśnieńska 58)
  • 02.02.2015 
  • 02.03.2015

Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna – sztuka odpowiadania na trudne pytania  (ul. Miśnieńska 58)
  • 31.03.2015

Stres 
  • 06.02.2015 
  • 30.03.2015

Assessment Center
  • 24.02.2015 

Prawo Pracy
  • 17.02.2015 
  • 17.03.2015 

Zapisy: w pokojach 204 – 207 oraz
telefonicznie:. 686-80-00 wew. 204-207
Zapisy na warsztaty rozpoczynają się 15-go dnia wcześniejszego miesiąca
Zmieniony ( 29.01.2015. )
 
Zatrudnienie cudzoziemców
16.01.2015.

UWAGA !!!

W związku ze wzmożoną ilością rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że rejestracja oświadczeń zostanie wydłużona z jednego do kilku dni w przypadku złożenia większej liczby oświadczeń. Oświadczenie wówczas powinno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowana datą zatrudnienia cudzoziemca.

 

Więcej informacji  

Zmieniony ( 16.01.2015. )
 
Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - grudzień 2014 r.
17.11.2014.

INFORMACJA
O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE
GRUDZIEŃ 2014 r.

LICZBA BEZROBOTNYCH

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 21948 osób. Jest to o 33 osoby mniej, porównując ze stanem z 30.11.2014 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 13,8 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

21948

10857

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

2071

875

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

3038

1680

 W grudniu 2014 r. zarejestrowano 2071 osób bezrobotnych w tym:

 •         1740 osób, które poprzednio pracowały;
   •         w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 181 osób;
   •         331 osób dotychczas niepracujących.

 

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

W grudniu 2014 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2104 osoby. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

 •          podjęcia pracy – 950 osób;
 •          niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 798 osób;
 •          dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 103 osoby;
 •          nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 45 osób;
 •          nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 30 osób;
 •          odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 10 osób;
 •          ukończenie 60/65 lat i więcej – 27 osób;
 •          inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameldowania poza obszar działania PUP) – 120 osób.

 

 

OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2014 r.

Struktura

w %

Do 25 roku życia

2057

9,4

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

382

1,7

Długotrwale bezrobotni

11692

53,5

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

1420

6,5

Powyżej 50 roku życia

7019

32,1

Bez kwalifikacji zawodowych

6004

27,5

Bez doświadczenia zawodowego

4147

19

Bez wykształcenia średniego

9151

41,9

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

1757

8

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

545

2,5

Niepełnosprawni

1860

8,5

Po zakończeniu kontraktu socjalnego

4

0,04

  

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA  

W grudniu 2014 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 71 osób bezrobotnych w tym:

 •          prace społecznie użyteczne – 9 osób;
 •          staże – 2 osoby;
 •          podjęcie działalności gospodarczej – 47 osób;
 •          prace interwencyjne – 2 osoby;
 •          szkolenia – 8 osób;
 •          podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 3 osoby.

 

 

OFERTY PRACY  

W grudniu 2014 r. do tut. Urzędu zgłoszono 785 wolnych miejsc pracy, z czego 78 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 1744 kandydatów.

 Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w grudniu 2014 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Robotnik gospodarczy

98

Doradca klienta

77

Sprzątaczka biurowa

46

Sprzedawca w branży przemysłowej

40

Sprzedawca

30

Robotnik budowlany

26

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

22

Kasjer handlowy

20

Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

15

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

15

Murarz

15

Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

14

Kierowca samochodu ciężarowego

13

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

12

Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

12

Elektromonter instalacji elektrycznych

12

Spawacz metodą TIG

11

 


Zmieniony ( 15.01.2015. )
 
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU SZKOLEŃ, FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW I WYDANIA LICENCJI
13.01.2015.

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU SZKOLEŃ, FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW I WYDANIA LICENCJI ORAZ DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU 2015


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że plan szkoleń na rok 2015 oraz:

  • zasady kierowania na szkolenia grupowe i indywidualne,
  • zasady finansowania kosztów egzaminu i wydania licencji,
  • zasady dofinansowania kosztów studiów podyplomowych
  • zasady przyznawania bonów szkoleniowych

 

wraz z terminami przyjmowania wniosków o przyznanie wymienionych form aktywizacji zawodowej zostaną ogłoszone po otrzymaniu decyzji finansowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2015 i uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy dotyczącej planowanych kierunków szkoleń zawodowych.

Informacje te zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu www.gupkrakow.pl oraz tablicy ogłoszeń Stanowisk Organizacji Szkoleń – pokoje 235 i 236.

 
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ OBEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE ...
13.01.2015.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ OBEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zasady przyznawania środków na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015 oraz termin przyjmowania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu www.gupkrakow.pl oraz tablicy ogłoszeń Stanowisk Organizacji Szkoleń po otrzymaniu decyzji finansowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2015.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerami 12 68-68-234, 12 68-68-235, 12 68-68-236. 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 28
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas